About Me I am Robert Kyle and The Highest Glory of the Citizens Revolution was this:

นางสาวศรัญญา สีละ

ครูผู้ช่วย.

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธาทิพย์  โทเกาะ ตำแหน่ง : ครู คำคม : ความอดทน

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางวรรณรัชต์ แข็งแรง ตำแหน่ง : ครู   วิทยฐานะ ชำนาญการพิ

นางวรรณรัชต์ แข็งแรง

ครู ชำนาญการพิเศษ