ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นายณัฐวุฒิ  หอมแพน ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย คำคม :  อุ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายวรวุฒิ  ชารีพร ตำแหน่ง : ครู คำคม :  - คติประจำ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสาวอภิญญา ชายังกูล ตำแหน่ง : ครู คำคม : ตนแลเป็น

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ เถาว์ชาลี ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ คำคม :  -

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายพรหมณัฐญจน์  ผิวใบคำ ตำแหน่ง : ครู ว