ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ ตำแหน่ง : พนักงานรชการ คำคม :

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายพันธ์ศักดิ์  รอดชู ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม : ไม่

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสาววนุจรี  อินทะวงค์ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม :

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาพร โสภิณ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม :   -

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวอังศุมาริทร์ พรมแพง ตำแหน่ง : ครู คำคม : ฉันเป็

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายรชา  ยืนยั้ง ตำแหน่ง : ครู คำคม :  - คติประจำใจ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นายภัทรพล  สุรินพา ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศ

นายภัทรพล สุรินพา

ครู ชำนาญการพิเศษ