ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณวดี สุระอุดร ตำแหน่ง : ครู คำคม :  - คติ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นายศราวุฒิ  อัมไพ ตำแหน่ง : พนักงานราชการ คำคม :  -

นายศราวุฒิ อัมไพ

พนักงานราชการ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ - สกุล : นางสาวชมพูนุช  ผดุงชาติ ตำแหน่ง : ครู คำคม :   -

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายปิติ สังข์วัง ตำแหน่ง : ครู คำคม : ครูคือผู้ให้