10Aug
By: bklacth_usr 01

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่คนสวนในสถานศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่คนสวนในสถานศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งคนสวนในสถานศึกษา ...

Read Details
25Jun
By: bklacth_usr 01

แจ้งให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text]แจ้งให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 มาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  โดยให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาในวันดังกล่าวด้วย ...

Read Details
23Jun
By: bklacth_usr 01

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา  จำนวน 50 ทุน แบ่งเป็น -นักเรียนทีมีผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ที่ได้คะแนนในระดับสูง จำนวน 23 ทุน -นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 17 ทุน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ส...

Read Details
09Jun
By: bklacth_usr 01

ประกาศคะแนนสอบคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศคะแนนสอบคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งนำผลคะแนนสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2562 มาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคัดห้องเรียน   ประกาศคะแนนสอบคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึ...

Read Details
09Jun
By: bklacth_usr 01

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนพิเศษ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนพิเศษ EIS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่  11 มิถุนายน 2563 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบสัมภาษณ์ ณ ศาลาขัตติยานุสรณ์ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารโ...

Read Details