10Aug
By: bklacth_usr 01

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

[vc_row][vc_column][vc_column_text] ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 สิงหาคม 2562 ดังเอกสารที่แนบ 99501_เอกสารที่สแกน 18 (2) 99500_เอกสารที่สแกน_compressed [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]...

Read Details
22Jul
By: bklacth_usr 01

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นายดิเรก  โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยโรงเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และบ...

Read Details
04Jul
By: bklacth_usr 01

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันที่ 1 กรกฎาคม 62 นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าว ทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแ...

Read Details
17Jun
By: bklacth_usr 01

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พิธีไหว้คร : เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธานคณะกรรมการนักเรียน นายสุธี บุญมาก เป็นตัวแทนนำนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระคุณครู พร้อมได้รับเกียรติจาก นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางก...

Read Details
12Jun
By: bklacth_usr 01

พิธีทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 32 ปี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พิธีทำบุญโรงเรียน  :  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นำโดย นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 33 รูป เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งโรงเรียนครบ 32 ปี เนื่องใน...

Read Details