09Jun
By: bklacth_usr 01

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ห้องเรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่  11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าส...

Read Details
04Jun
By: bklacth_usr 01

ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าสอบคัดห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าสอบคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 รายชื่อนักเรียนสอบคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายชื่อนักเรียนสอบคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

Read Details
18May
By: bklacth_usr 01

การทดลองเรียนทางไกลของโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

[vc_row][vc_column][vc_column_text]#การทดลองเรียนทางไกลของโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม -การเรียนในวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63 เป็นเพียงการทดลองการเรียนการสอนทางไกล ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา โดยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เท่านั้น ***ยังไม่นับเวลาเรียน*** -ตาราง...

Read Details
26Mar
By: bklacth_usr 01

พิธีมอบประกาศนียบัตรปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3และม.6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

[vc_row][vc_column][vc_column_text]วันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายไสว  พลพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย...

Read Details
19Feb
By: bklacth_usr 01

แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดังเอกสารที่แนบ แจ้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง [/vc_column_text][/vc_column][/...

Read Details