Blog Post

10 Aug
By: bklacth_usr 0 1

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่วันที่ 9 – 21 สิงหาคม 2562 ดังเอกสารที่แนบ

99501_เอกสารที่สแกน 18 (2)

99500_เอกสารที่สแกน_compressed