Blog Post

08 Sep
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 นั้น โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทพาวเวอร์แกรนด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดังประกาศที่แนบ

ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม