Blog Post

22 Jul
By: bklacth_usr 0 1

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นายดิเรก  โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยโรงเรียนโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และบริบทต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ.