Blog Post

06 Apr
By: bklacth_usr 0 1

ประกาศผลคะแนนสอบคัดห้องชั้น ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศผลคะแนนสอบคัดห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 และรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการรับทุนการศึกษา

คะแนนผลการคัดห้องเรียน ม.1

คะแนนผลการคัดห้องเรียน ม.4

รายชื่อนักเรียนที่รับทุนการศึกษา ม.1,ม.4