Blog Post

04 Jul
By: bklacth_usr 0 1

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 62 นายดิเรก โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าว ทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทย ทั้งยังส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในความเสียสละ ความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม