Blog Post

23 มิ.ย.
By: bklacth_usr 0 1

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษา  จำนวน 50 ทุน แบ่งเป็น -นักเรียนทีมีผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ที่ได้คะแนนในระดับสูง จำนวน 23 ทุน -นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 17 ทุน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่  3.50  ขึ้นไป ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 10 ทุน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ พร้อมทั้งให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามารับทุนการศึกษาในวันดังนี้ รายชื่อนักเรียนรับทุน

– วันที่ 25  มิถุนายน  2563  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

–  วันที่ 26  มิถุนายน  2563  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนรับทุน