Blog Post

25 ม.ค.
By: bklacth_usr 0 1

โครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการเยาวชนและประชาชนร่วมกันปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้วยการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ วิธีป้องกันรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม