พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความพร้อมและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนจัดการด้านการวัดผลและประเมินผล ที่เหมาะสมเป็นไปตามสภาพจริงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างกว้างขวาง และหลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนการเปิดโอกาสให้ทุกส่วน  ทุกคน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ  :  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

เขียว / ขาว

เขียว หมายถึง การเรียนรู้ ความเจริญงอกงาม ความมีสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ขาว   หมายถึง ความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

60 บุคลากร

706 ม.ต้น

427 ม.ปลาย

YOUR ELECTED OFFICIALS

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวกิติยา  กล้าหาญ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม :  "บ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญ ตำแหน่ง : พนัก

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณวดี สุระอุดร ตำแหน่ง : ครู คำคม :  - คติ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ ตำแหน่ง : พนักงานรชการ คำคม :

img

GOVERNOR'S FEW WORDS

The Highest Glory of the Citizens Revolution was this: it connected in one indissoluble bond the principles of Civil Government with the pronciples of Humanity

By Governor:

Anderson James