วิสัยทัศน์

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ คู่ทักษะกระบวนการ  สร้างสรรค์คุณธรรม  นำสู่ความเป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญา

ปัญญา นรนัง รัตนัง : ความรู้เป็นดวงแก้วของคนดี

06 บุคลากร

706 ม.ต้น

427 ม.ปลาย

YOUR ELECTED OFFICIALS

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวกิติยา  กล้าหาญ ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย คำคม :  "บ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญ ตำแหน่ง : พนัก

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณวดี สุระอุดร ตำแหน่ง : ครู คำคม :  - คติ

ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล : นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ ตำแหน่ง : พนักงานรชการ คำคม :

img

GOVERNOR'S FEW WORDS

The Highest Glory of the Citizens Revolution was this: it connected in one indissoluble bond the principles of Civil Government with the pronciples of Humanity

By Governor:

Anderson James