Blog Post

27 มี.ค.
By: bklacth_usr 0 3

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

    ประกาศโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  เรื่องการรับสมัครนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ AP ,EiS และห้องเรียนทั่วไป )  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ห้องเรียน EIS , ห้องเรียนทั่วไป)

   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 ณ ห้องศูนย์วิทยบริการ ศาลาขัตติยานุสรณ์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          *ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564