เกี่ยวกับ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป้นโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอบึงโขงหลง ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการกิ่งอำเภอบึงโขงหลงมีเนื้อที่ 70 ไร่ ตั้งขขึ้นเมื่อปี 2530 มีประวัติความเป็นมาดั้งนี้

ในปี พใศ 2529 กระทรวงมหาดไทยได้แยกตำบลบึงโขงหลงตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตำบลดงบังและตำบลท่าดอกคำออกมาจากอำเภอเซการวมกันตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่ากิ่งบึงโขงหลง ซึ่งห่างไกลจากตัวจังหวัดหนองคาย 220 ก.ม. ในเขตกิ่งอำเภอบึงโขงหลงยังไม่มีโรงเรียนมัธยมสำหรับเป็นสถานศึกษารองรับนักเรียนที่จบชั้น ป.6 จากโรงเรียนประถมศึกษาของกิ่งอำเภอบึงโขงหลงต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมในอำเภออื่นๆ ทำให้เกิดความลำบากและความเดือนรอ้ยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนองความต้องการของประชาชน สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอบึงโขงหลง จำได้จัดทำเรื่องการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอขั้นโดยด่วน จามหนังสือที่ นค.1130/1980 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2529 โดยใช้ที่ศูนย์ราชการจำนวน 54 ไร่ 36 ตารางวา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดหนองคายรายงานไปยังกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษาเห็นชอบให้ประกาศตั้งโรงเรียนได้ จึงเสนอกระทรวงศึกษาธิการต่อไปแล้วกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศตั้งโรงเรียนขึ้นที่กิ่งอำเภอบึงโขงหลงในปีการศึกษา 2530 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม” ให้รับนักเรียน ม.1 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45คนรวมเป็น 90 คนและจังหวัดได้แต่งตั้งไห้นาย เหล็ก โทสาลี ครูใหญ่ โรงเรียน บุ่งคล้านคร มารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม กับแต่งตั้งไห้นายประวิทย์ จันทรัตน์ อาจารย์ 1 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา นายสมทัย แสนโคตร อาจารย์ 2 โรงเรียน ประชาบดีพิทยาคม นายเสรี วารี อาจารย์ โรงเรียน ศรีวิไลวิทยา นางสาว อนงค์ โพธิ์ศรี โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นางเกษม นาชัย โรงเรียน อาสนสิทธ์อำนวย มาช่วยปฎิบัติรายการ โดยให้ใช้อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน บึงของหลงวิทยา เป็นสถานที่เรียนชั่วครวาว ทางกิ่งอำเภอได้ทำพิธีการเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2530 มีนักเรียนมาวันแรก 71 คน เป็นชาย 37คน หญิง 34 คนเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนำร่องนักเรียนไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนและบริการแจกหนังสือแก่นักเรียนหรือเรียกว่า หนังสือไม่ต้องซื้อค่าเทอมไม่ต้องเสีย ซื่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดบริการความสะดวกให้แก่ประชาชน

60 บุคลากร

744 ม.ต้น

519 ม.ปลาย