Blog Post

25 มิ.ย.
By: bklacth_usr 0 1

แจ้งให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งให้นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6 มาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่29 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.  โดยให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาในวันดังกล่าวด้วย