เดือน: พฤศจิกายน 2020

19 พ.ย.
By: bklacth_usr 0 2

อบรมหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนารับรองของหน่วยพัฒนาครู

   โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดธีรกุลภูมิปัญญา ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครู เพื่อสะสมชั่วโมงการพัฒนาตามเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด(ว21/2560) ได้แก่หลักสูตรการเขียนองค์ความรู้ใหม่ของครูสู่ศิษย์ ยุค Thailand 4.0 ในระดับถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลาขันติยานุสรณ์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

Read More
19 พ.ย.
By: bklacth_usr 0 1

โครงการต้นกล้าคุณธรรม

   เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้จัดโครงการต้นกล้าคุณธรรม แก่นักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลขึงโขงหลงและคณะกรรมการนักเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน เข้าร่วมโครงการต้นกล้าธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถรับรู้และแก้ไขปัญหาที่มากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้าน จริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิของผู้อื่น ณ ห้องประชุมศาลขันติยาณุสรณ์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม..

Read More
19 พ.ย.
By: bklacth_usr 0 1

โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนที่ได้รบทุนการศึกษา “กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.”

 นางสาวณัฐวดี วันตา , นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรือง , นางสาวชมภูนุช ผดุงชาติ ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษา “กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.” นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 47 ทุน ได้ฝึกทำอาชีพการทำแซนด์วิช และพิชซ่า ในระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคหกรรม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

Read More
19 พ.ย.
By: bklacth_usr 0 2

ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงการ To Be Number One ประจำปี 2563

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนรับชั้น ม.ต้น จำนวน 26 คน , ม.ปลาย จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม To Be Number One ประจำปี 2563 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  

Read More