นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ

นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ

ครู
  • 083 - 4057002

  • matehima.lk@gmail.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ – สกุล : นางสาวมัชฌิมา เหล่าอรรคะ

ตำแหน่ง : ครู

คำคม :   –

คติประจำใจ : ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : matehima.lk@gmail.com

Facebook : king  king

Instragram :   –

เบอร์โทร:  083 – 4057002