นางสุทธิรัตน์ ศรีสงคราม

นางสุทธิรัตน์ ศรีสงคราม

ครู ชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว

1. วุฒิการศึกษา : กศม.วิทยาศาสตร์ศึกษา

2. วัน เดือน ปี : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2532

3. วิชาที่สอน :  ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

คติประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด