นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำ

นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำ

ครู ชำนาญการ
  • 063 - 7384141

  • +24 5445787 45

  • airaenae@hotmail.com

  • robertkyle_id

  • http://crunchpress.com

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล : นายพรหมณัฐญจน์  ผิวใบคำ

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

คำคม : เวลาคำพูดและโอการคือไม่ใด้

คติประจำใจ : งานเป็นที่ผึ่งแห่งตน

ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้

E-mail : airaenae@hotmail.com

Facebook : พรหมณัฐญจน์  ผิวใบคำ

เบอร์โทร : 063 – 7384141